Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied met een aantal wezenlijke verschillen t.o.v. arbeidsrecht.

Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied. Feitelijk gaat het om het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen, maar er bestaan in vergelijking tot het arbeidsrecht wel een aantal wezenlijke verschillen.

Niet alleen materieel verschilt het ambtenarenrecht van het civiele arbeidsrecht, ook procedureel is er verschil tussen enerzijds de regels van het bestuursprocesrecht en anderzijds die van het burgerlijk procesrecht. Bovendien heeft elke overheidssector – zoals Rijk, gemeente, politie, onderwijs – een eigen rechtspositieregeling met specifieke voorschriften. Daarin zijn per sector regels opgenomen over zaken als aanstelling en arbeidsvoorwaarden, ontslag, reorganisatie en functiewaardering.

Vanuit de regering en Tweede Kamer wordt “normalisering” van het ambtenarenrecht richting het civiele arbeidsrecht nagestreefd. Naar verwachting vindt de normalisering plaats in 2017. Echter, voor bepaalde groepen ambtenaren blijft het ambtenarenrecht – zoals we dit nu kennen- nog gewoon bestaan. Voor de ambtenaren en overheidswerkgevers voor wie de normalisering gaat gelden, zullen veel ambtelijke elementen terugkeren in het nieuwe ontslagrecht en de nieuwe Cao-regelingen. Hoe al deze nieuwe regelingen eruit gaan zien is vooralsnog niet duidelijk.

OZ+LEGAL is thuis in deze complexe materie en kan u daar waar nodig ondersteunen middels cursussen dan wel advies op maat.

OZ+ LEGAL B.V.

Stuur ons een bericht