Algemene voorwaarden

OZ+LEGAL BV (hierna: OZ+LEGAL)
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Opdracht
Uitsluitend OZ+LEGAL geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. OZ+LEGAL voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uit. Aan de wijze waarop aan die opdracht uitvoering is gegeven alsmede de resultaten daarvan, kunnen derden geen enkel recht ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart OZ+LEGAL tegen eventuele aanspraken, die verband houden met of voortvloeien uit de voor of ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De opdracht omvat al hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien OZ+LEGAL een offerte heeft verstrekt, maakt deze deel uit van de opdracht, voor zover partijen daarvan naderhand niet zijn afgeweken.

De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten tijdig en correct alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerking en informatie aan OZ+LEGAL verstrekt. Indien dit niet, niet correct of niet tijdig geschiedt, is OZ+LEGAL gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

OZ+LEGAL zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht en/of indien de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
De tussen partijen overeengekomen wijzigingen in de opdracht dienen door de Opdrachtgever in beginsel schriftelijk aan OZ+LEGAL te worden bevestigd, die daarop vervolgens schriftelijk akkoord geeft. Worden de wijzigingen slechts mondeling overeengekomen, dan is het risico voor het correct doorvoeren van deze wijzigingen, alsmede de uit de wijzigingen voortvloeiende consequenties voor rekening van de Opdrachtgever.

De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de Opdrachtgever. Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn door de Opdrachtgever onvoorzien wordt vervroegd, komen eventuele meerkosten – bijvoorbeeld wanneer dit leidt tot het ontstaan en moeten betalen van overuren of spoedtarieven c.q. het inschakelen van derden – geheel ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 2 Honorarium en kosten
OZ+LEGAL zendt Opdrachtgever periodiek een declaratie voor honorarium, kantoorkosten en verschotten. Het honorarium is gebaseerd op het op dat moment geldende uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder honorarium wordt verstaan de vergoeding die de advocaat / jurist van OZ+LEGAL toekomt voor diens werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Het honorarium is inclusief reis- en verblijfkosten, doch exclusief reistijd.

Het uurtarief van de advocaten / juristen varieert naargelang ervaringsjaren van de behandelende advocaten / juristen. Bij zaken met een belang boven EUR 500.000,- kan het uurtarief met een factor 1,25 worden verhoogd. OZ+LEGAL is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek aan te passen. De nieuwe tarieven zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment gelden. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 5% kantoorkosten verschuldigd. Verschotten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, uittreksels, en kosten verband houdende met inschakeling van derden, zoals procesadvocaten in andere arrondissementen, zijn uitdrukkelijk niet begrepen onder de kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk doorbelast. OZ+LEGAL is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, welke voorschotten al naargelang tussentijds of bij het einde van de opdracht worden verrekend.

Artikel 3 Betaling
Declaraties dienen uiterlijk  zonder opschorting of verrekening 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Als betaling binnen voormelde termijn uitblijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. OZ+LEGAL kan in dat geval aanspraak maken op wettelijke (handels-) rente en op vergoeding van de (buiten-)gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het  Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien een ander dan Opdrachtgever, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft Opdrachtgever voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk. OZ+LEGAL is gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de  door OZ+LEGAL aan Opdrachtgever verschuldigde bedragen. Indien de Opdrachtgever niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens OZ+LEGAL voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij – zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is – rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente per jaar.

Bezwaren omtrent de factuur moeten binnen 7 dagen na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij OZ+LEGAL worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

Artikel 4 Inschakeling derden
OZ+LEGAL is bevoegd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens en voor rekening van Opdrachtgever. OZ+LEGAL wordt daarbij (geacht) door Opdrachtgever gemachtigd (te zijn) eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen namens Opdrachtgever te aanvaarden. OZ+LEGAL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. In voorkomend geval zal OZ+LEGAL desgevraagd haar eventuele aanspraken op derden aan Opdrachtgever overdragen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en verval
OZ+LEGAL is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht dan wel het door haar geleverde, voor zover deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid wordt voorts beperkt tot maximaal de hoogte van het gedeclareerde bedrag en in elk geval tot het bedrag dat zijn verzekering uitkeert in voorkomend geval. OZ+LEGAL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. OZ+LEGAL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. OZ+LEGAL is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever het door haar geleverde advies niet geheel toepast, aanwendt, vervreemdt of anderszins gebruikt op de manier zoals door OZ+LEGAL is voorgeschreven of geadviseerd. Ook indien Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in het geleverde advies, vervalt elke aansprakelijkheid van OZ+LEGAL voor tekortkomingen daarvan. OZ+LEGAL is niet aansprakelijk voor schaden als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht indien de Opdrachtgever OZ+LEGAL niet terstond na het ontdekken van de tekortkoming dan wel binnen de termijn dat hij deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken op de hoogte stelt van de aanwezigheid daarvan. Alle aanspraken van de Opdrachtgever jegens OZ+LEGAL ten aanzien van de uitvoering van de opdracht vervallen 12 maanden na het verrichten van de werkzaamheden.

De Opdrachtgever vrijwaart OZ+LEGAL van alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan OZ+LEGAL toerekenbaar is. Indien OZ+LEGAL uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever verplicht om haar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen of na te laten dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Bij gebreke aan dergelijk handelen of nalaten is OZ+LEGAL gerechtigd om zelf de nodige maatregelen te treffen, zonder dat zij daarvoor de Opdrachtgever eerst in gebreke hoeft te stellen. Alle kosten en schade die in dat verband zullen ontstaan aan de zijde van OZ+LEGAL, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever aan OZ+LEGAL verzoekt goederen zoals digitale bestanden en/of instructies aan een derde te verstrekken, dan geschiedt dit buiten de verantwoordelijkheid van OZ+LEGAL en derhalve voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De zorgplicht ligt uitdrukkelijk bij de Opdrachtgever om het via derden aangeleverde te controleren.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door OZ+LEGAL aan Opdrachtgever verleende dienst.

Artikel 6 Persoonsgegevens
OZ+LEGAL verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en).
Op grond van de voor OZ+LEGAL geldende wet- en regelgeving is OZ+LEGAL verplicht om zich van de identiteit van Opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde.

Artikel 7 Varia
OZ+LEGAL zal een dossier na verzending van de laatste declaratie archiveren en gedurende 10 jaar bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd en kunnen derhalve geen stukken meer bij OZ+LEGAL worden opgevraagd.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- en/of vervolgopdrachten van Opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
In het geval communicatie tussen de Opdrachtgever en OZ+ geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zoveel mogelijk zorgdragen voor standaardvirusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillenregeling
Op de rechtsverhouding tussen OZ+LEGAL en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen OZ+LEGAL  en Opdrachtgever kennis te nemen, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. Indien OZ+LEGAL eisende partij is, heeft zij het recht om in afwijking daarvan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.

Artikel 9 Toepassing en reikwijdte
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, (mondelinge) opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan OZ+LEGAL worden gegeven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van OZ+LEGAL, maar ook ten behoeve van de bestuurder(s) van OZ+LEGAL en alle personen die voor OZ+LEGAL werkzaam zijn, respectievelijk alle personen of organisaties die bij de uitvoering van enige opdracht door OZ+LEGAL zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten OZ+LEGAL aansprakelijk zou kunnen zijn.

Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de Opdrachtgever gehanteerde, algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden door OZ+LEGAL vooraf schriftelijk is aanvaard.

OZ+LEGAL is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Mits OZ+LEGAL de Opdrachtgever daarvan tevoren schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en deze in de gelegenheid heeft gesteld de opdracht alsdan binnen redelijke termijn te ontbinden, is deze aan de nieuwe voorwaarden gebonden.

Indien OZ+LEGAL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat OZ+LEGAL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

In alle gevallen, waarin de relatie tussen Opdrachtgever en OZ+LEGAL eindigt, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien een op grond van de vorige zinsnede geheel of gedeeltelijk nietige of vernietigde bepaling vervangen wordt, wordt deze nieuwe bepaling opgesteld in de geest van de oorspronkelijke bepaling.