Aanbestedingsrecht

Voorkom verrassingen en weet zeker dat de aanbestedingsprocedure geen onvolkomenheden bevat.

Aanbesteden is een vorm van gereguleerde inkoop en ziet primair op de procedurele en de inhoudelijke relatie tussen een aanbestedende dienst en zich in de markt begevende aanbieders. Bij het aanbestedingsrecht gaat het er om een zodanige markt te creëren dat daardoor een optimale marktwerking wordt bereikt. Het aanbestedingsrecht is daarmee procedurele regelgeving. De overheid (het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en zogenaamde publiekrechtelijke instellingen) zijn in beginsel gehouden om overeenkomsten die zij met derden wil sluiten aan te besteden.

OZ+LEGAL is thuis in alle facetten van het Europese en nationale aanbestedingsrecht en u kunt bij ons terecht voor advisering voor aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van uiteenlopende aard. Hierbij kunt u denken aan vragen zoals wanneer is er sprake van een aanbestedingsplicht en welke te hanteren aanbestedingsstrategie het meest geschikt is om de opdracht op de markt te zetten. Daarnaast valt te denken aan het formuleren en toepassen van selectie- en gunningcriteria, wegings- en beoordelingssystematiek en welke aanbestedingsrechtelijke beperkingen er gelden bij een doorstart.

Aanbestedingsprocedures kunnen complex van aard zijn. Als u twijfelt over de te volgen weg en zeker wilt weten dat u op de juiste wijze handelt, schakel dan OZ+LEGAL in. Op deze wijze voorkomt u verrassingen en weet u zeker dat de aanbestedingsprocedure geen onvolkomenheden bevat.

OZ+LEGAL denkt graag op een pragmatische wijze met u mee.

OZ+LEGAL heeft ruime kennis van en ervaring met:

  • het adviseren over de toepasselijkheid en werkingssfeer van (Europese) aanbestedingsregelgeving

  • het begeleiden van aanbestedingstrajecten

  • het adviseren bij private aanbestedingsprocedures

  • het opstellen van aanbestedings(inkoop)beleid, aanbestedingsdocumentatie en bijbehorende overeenkomsten

  • toetsing of de aanbestedingsdocumenten in overeenstemming zijn met het Aanbestedingsrecht

  • formuleren van selectie- en gunningscriteria en wegings- en beoordelingssystematieken

  • advisering omtrent (complexe) aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van uiteenlopende aard

  • advisering omtrent aansprakelijkheid wegens verkeerde aanbestedingen

OZ+ LEGAL B.V.

Stuur ons een bericht